Seadusandlus

Üldine regulatsioon

Tervishoiuteenused


Haiguste ennetamine, õendus


Immuniseerimiskava

Sotsiaalministri 01. juuli 2011. a määrus nr 30 https://www.riigiteataja.ee/akt/107072011003

Immuniseerimiskava rakendusjuhishttp://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/immunoprof/uus_immkava_rakendusjuhis.pdf

Immuniseerimise korraldamise nõuded
Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määrus nr 116

Vaktsiinide ja immuunglobuliinide soetamise, jaotamise, säilitamise ja veo ning külmahela toimimise kord
Sotsiaalministri 7. oktoobri 2003. a määrus nr 113

Tervisekaitsenõuded koolidele
Sotsiaalministri 29.augusti 2003.a määrus nr 109

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8  

Täiendavad õigusaktid – vaata EHK lehekülge http://www.haigekassa.ee/oigusaktid/